Közös kezelési rendszer. A legfontosabb tudnivalók az eHáz rendszerről


A földhasználat bejelentése Bejelentési kötlezettség A földhasználó köteles a használatot — annak megkezdésétől számított 30 napon belül — a használt földterület fekvése szerint illetékes járási hivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A földhasználati nyilvántartás vezetése szempontjából földhasználónak az a Fétv.

Ha a használat részesművelési szerződés alapján jött létre, a bejelentési kötelezettség a részesművelési szerződésben meghatározott, a szerződő felek közül kijelölt képviselőt terheli.

Ha a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat a továbbiakban együtt: önkormányzat szociális földprogramot, illetve mezőgazdasági tevékenység végzése céljából közfoglalkoztatási programot működtet, a földprogram működtetése céljából kijelölt földön földhasználónak az önkormányzat minősül.

A bejelentési kötelezettség nem terjed ki a földhasználatra, ha olyan földterületen áll fenn, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint erdő művelési ágban van nyilvántartva. A földhasználat bejelentés alapján vehető nyilvántartásba, a járási hivatal a földhasználat bejegyzése kapcsán hivatalból csak kivételesen járhat el.

közös kezelési rendszer

A földhasználó által bejelentett azonosító adatokat a járási hivatal a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, illetve a cégnyilvántartás adataiból ellenőrizheti. Vissza A közös kezelési rendszer bejelentésének módja A földhasználati bejelentést az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, úgynevezett földhasználati bejelentési adatlapon a továbbiakban: bejelentési adatlap kell teljesíteni. A bejelentési adatlap adattartalmát a Fönyr. Ha a bejelentés tárgyát több földrészlet képezi, úgy a bejelentéshez az 1.

Ezen pótlap a bejelentési adatlapon fel nem tüntethető földrészletek adatainak a bejelentésére szolgál.

Ha több használatba adó van, úgy a bejelentéshez a 2. Ezen pótlap a több használatba adó adatainak közlésére szolgál. Mindkét pótlap a bejelentési adatlap elválaszthatatlan részét képezi. A pótlapok 2. A bejelentési adatlap és a hozzá tartozó pótlapok a Nyomtatványok menüpontban megtalálhatóak. A bejelentési közös kezelési rendszer és a pótlapok a Földművelésügyi Minisztérium honlapján is hozzáférhetőek. Ha a földhasználó több járási hivatal illetékességi területén fekvő földet használ, a bejelentést választása szerint kizárólag a földek fekvése szerint illetékes egyik járási hivatal felé kell megtennie.

A bejelentéshez csatolandó iratok 1. A bejelentési adatlaphoz az alább felsorolt iratokat szükséges csatolni, kivéve, ha a tulajdonos vagy a tulajdonosi joggyakorló szervezet, illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog használat joga vagy vagyonkezelői jog fennállása esetén a haszonélvező használat jogának jogosultja vagy a vagyonkezelő a földhasználó.

A kivételként megjelölt esetekben, ha az érintett jogosultság az ingatlan-nyilvántartásban szerepel, a bejelentési adatlaphoz a földhasználatot igazoló okiratot benyújtani nem kell. A bejelentési adatlaphoz közös kezelési rendszer kell: hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződés esetén a szerződésnek a jóváhagyó záradékkal ellátott egyik eredeti példányát vagy annak a mezőgazdasági igazgatási szerv, illetve a közjegyző által hitelesített másolatát, hatósági jóváhagyáshoz nem kötött földhasználati szerződés esetén gyógyszerek gerinc oszteokondrozisának kezelésére szerződés eredeti példányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát, közös tulajdonban álló föld használata közös kezelési rendszer a használati megosztásról szóló megállapodás eredeti példányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát, és — szükség esetén — a térképi kimutatást, hatósági jóváhagyáshoz nem kötött haszonbérleti mi alakítja a bal vállízület deformáló artrózisát esetében az előhaszonbérleti jogosultakkal történő hirdetményi úton történő közléssel kapcsolatos, a jegyző által a haszonbérbeadó részére megküldött okiratokat, földprogramhoz kapcsolódó használat esetén a földprogram megvalósítását igazoló okiratokat.

Szálláshely-minősítés - Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület

Ha a bejelentő gazdálkodó szervezet, úgy a bejelentési adatlaphoz csatolnia kell a keletkezést tanúsító, illetőleg konstituáló bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát vagy a regisztráló hatóság cégbíróság, törvényszék által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról kiállított hiteles másolatot vagy a közjegyzőkről szóló Ha a bejelentő gazdálkodó szervezet a cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a járási hivatal az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

Ha a használat nem a teljes földrészletre vagy nem a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható alrészletére vonatkozik, a bejelentési adatlap mellékleteként a bejelentéskor a használattal érintett terület nagyságát és a földrészleten belüli elhelyezkedését feltüntető térképi kimutatást is csatolni kell a használt terület egyértelmű beazonosíthatósága érdekében.

közös kezelési rendszer

A térképi kimutatásnak a járási hivatalhoz történő benyújtásáról a földhasználónak kell gondoskodni. A térképi kimutatást a földhasználónak és a használatba adónak is alá kell írni. A térképi kimutatást az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott — 30 napnál nem régebbi — hiteles szemle másolaton kell elkészíteni.

A térképi kimutatáson egyértelmű jelzéssel kell megjelölni a használt területet. Ha a földhasználó a tulajdonos vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló közös kezelési rendszer, a vagyonkezelő, vagy a haszonélvező használat jogának jogosultjaazonban e jogcímeken fennálló jogosultsága az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés nélkül jött létre, és e jogosultságát az ingatlan-nyilvántartás még nem tartalmazza, az adatlaphoz csatolnia kell e jogok ingatlan-nyilvántartáson kívüli keletkezését igazoló érvényes okirat eredeti példányát vagy annak a közjegyző által hitelesített másolatát, vagy a jogszabály alapján létrejött jogosultság esetében a bejelentésben meg kell jelölni a jogszabályt.

Osztatlan közös tulajdonban álló földrészletre vonatkozó földhasználat bejelentése eltérő szabályai 1. Ha a földhasználó tulajdonostárs, úgy ha a közös tulajdonban álló föld egy részének a használatát jelenti be, a használati megosztásról szóló megállapodást és — szükség esetén — az ennek mellékletétképező térképi kimutatást; - a közös tulajdonban álló föld teljes területének a használatát jelenti be, a többlethasználati megállapodást és — szükség esetén — az ennek mellékletét képező térképi kimutatást kell az 1.

Szolgáltatásaink:

Ha a bejelentő kívülálló földhasználó, akkor az 1. Ha a használati megosztásról szóló megállapodás és a térképi kimutatás korábbi ügyben más földhasználó által már benyújtásra került, a kívülálló földhasználónak a bejelentésében elegendő a korábbi benyújtásra és arra utalni, hogy a járási hivatalnál már meglévő iratokban szereplő adatok a bejelentés időpontjáig nem változtak meg. Ha a tulajdonostárs előhaszonbérleti joga gyakorlásával kerül haszonbérlőként a haszonbérleti szerződésbe, úgy bejelentéséhez közös kezelési rendszer a haszonbérleti szerződést is csatolnia kell.

A földhasználat bejegyzése tekintetében ez a szerződés többlethasználati megállapodásnak minősül, a tulajdonostárs földhasználata ennek megfelelő jogcímen együttes kezelés eukaliptusszal majd bejegyzésre.

A járási hivatal eljárása Az eljárás megindítása A földhasználati nyilvántartásba-vétel iránti eljárás a továbbiakban: eljárás megindításához az adatlapnak és a szükséges okiratoknak a járási hivatalhoz történő benyújtása szükséges. A föld használatát az adatlap, vagy az adatlap, és az ahhoz csatolt okirat ok alapján lehet és kell nyilvántartásba venni.

A földhasználati nyilvántartási eljárásban az ügyintézési határidő 21 közös kezelési rendszer. Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

Széphő Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

A földhasználati nyilvántartási eljárásban az elektronikus kapcsolattartás kizárt, kivéve az integrált ügyfélszolgálatnál kormányablakban intézhető ügyeket. Közbenső intézkedések 1. Hiánypótlás A járási hivatal az adatlapot és a benyújtott okiratokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy a benyújtott iratok alapján a földhasználat nyilvántartásba vehető-e. Ha a járási hivatal megállapítja, hogy a földhasználati bejelentés hiányos, a l — határidő megjelölésével — a hiányosság pótlására szólítja fel.

Ügyész értesítése Hatósági jóváhagyáshoz nem kötött földhasználati szerződés esetében a járási hivatalnak az ügyészt kell megkeresnie, ha a csatolt okiratok és a rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhető, hogy a szerződés — részben vagy egészben — jogszabályba ütközik. Döntések 1. A földhasználat bejegyzése A földhasználatnak a földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzéséről a járási hivatal egyszerűsített határozatot hoz a földhasználati lapnak az újonnan nyilvántartásba vett adatokat tartalmazó részleges másolatamelyet a földhasználóval és a használatba adóval kell közölnie.

A földhasználat bejegyzésének elutasítása hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül A földhasználati bejelentést hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani, ha az adatlaphoz csatolt szerződés nyilvánvalóan érvénytelen.

A nyilvánvaló érvénytelenség esete akkor áll fenn, ha az érvénytelenség kétségkívül megállapítható a szerződésből. A nyilvánvaló érvénytelenség esetére irányadó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a földhasználati szerződésben a szerződő felek a használat kezdő időpontját a szerződés létrejöttének napját megelőző időpontban állapították meg.

Az ügyészi értesítéssel egyidejűleg a járási hivatalnak a bejelentést el kell utasítania hiánypótlási felhívás étrend az ízületek súlyos fájdalmainak kezelésére nélkül.

Hiánypótlási felhívás kibocsátása közös kezelési rendszer el kell utasítani a bejelentést akkor is, ha a hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződésen nem szerepel a hatóság jóváhagyó közös kezelési rendszer az adatlap, vagy az adatlap és az ahhoz csatolt okirat ok tartalma ellentmondó; a földhasználati szerződés, a használati megosztásról szóló megállapodás, illetve a többlethasználati megállapodás értelmezhetetlen kikötést, feltételt tartalmaz; a kérelmező tulajdonosként, haszonélvezeti jog jogosultjaként vagy vagyonkezelőként tett földhasználati bejelentést, de ezen jogállása a bejelentés megtételekor az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel.

Felhőalapú ügyintézés

Hatósági jóváhagyáshoz nem kötött haszonbérleti szerződés esetén akkor is hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül kell elutasítani a bejelentést, ha az előhaszonbérleti jog fennállása ellenére a szerződés nem került közlésre az előhaszonbérletre jogosultakkal; a szerződésnek az előhaszonbérletre jogosultakkal való közlése során az előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő biztosítása rövidebb volt a meghatározott határidőnél; vagy a jegyző által elmulasztott eljárási cselekményt, vagy igazolást kellene pótolni.

Az eljárás megszüntetése Az eljárást meg kell szüntetni, ha hiánypótlási felhívás kibocsátása esetében a földhasználó a megadott határidőn belül a hiányosságot nem pótolta. A földhasználat hivatalból történő nyilvántartásba vétele 1. Hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződés esetén Ha a földhasználati szerződés hatósági jóváhagyás kötött, úgy a közös kezelési rendszer igazgatási szerv a szerződés jóváhagyási záradékkal ellátott egyik eredeti példányát a jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követően az ingatlanügyi hatóságnak küldi meg.

Az ingatlanügyi hatóság járási hivatal az így hozzá érkező, jóváhagyási záradékkal ellátott szerződés alapján a földhasználati nyilvántartásba-vételi eljárást hivatalból folytatja le. A hivatalból lefolytatott eljárásra a bejelentésre induló eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel.

Ha a földhasználat kezdete a jóváhagyó záradékkal ellátott szerződésnek az ingatlanügyi hatósághoz történő megérkezését követő időpont, akkor az ingatlanügyi hatóság ezen időpont bekövetkezését követő munkanapon indítja meg hivatalból a földhasználati nyilvántartásba-vételi eljárást.

Azokban az esetekben, amikor a bejelentésre induló földhasználati nyilvántartásba-vételi eljárás során a bejelentést hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani, a hivatalból induló eljárást meg kell közös kezelési rendszer. Ha a hatósági jóváhagyással ellátott szerződés a földhasználat megkezdését feltételhez köti, az ingatlanügyi hatóság vizsgálja a feltétel teljesülését.

közös kezelési rendszer

A feltétel teljesülésének hiányában a hivatalból indult eljárást meg kell szüntetni. Ha a jóváhagyási záradékkal ellátott szerződésben érintett földterület több járási hivatal illetékességi területét érinti, akkor az a járási hivatal, amely a földhasználati szerződés hatósági jóváhagyása során mezőgazdasági igazgatási szervként járt el, a hivatalból indult eljárásban, a földhasználat nyilvántartásba vételét követően a jóváhagyó közös kezelési rendszer ellátott szerződésről, a benyújtott nyilatkozatokról és okiratokról készített hiteles másolatot, valamint az eljárás során hozott döntését haladéktalanul megküldi a többi illetékes járási hivatalnak a földhasználat nyilvántartásbavétele céljából.

Az iratok megküldésével egyidejűleg az irattovábbítás tényéről az érintett földhasználót is értesíteni kell. Nincs szükség irattovábbításra akkor, ha a hivatalból lefolytatott eljárás eredményeként a földhasználat bejegyzése nem történik meg. Ha a hivatalból indított eljárás eredményeként a földhasználat bejegyzése nem történik meg, úgy a földhasználónak az általános szabályok szerint kell megtennie a bejelentést. Kényszerhasznosítás Ha a járási hivatal a föld kényszerhasznosításba adásáról jogerősen határozott, a föld kényszerhasznosításának elvégzésére kijelölt kényszerhasznosítónak az ezen a határozaton alapuló földhasználatát a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül hivatalból jegyzi be a földhasználati nyilvántartásba.

A kényszerhasznosítás megszűnését követően az új földhasználat nyilvántartásba vétele az általános szabályok szerint történhet. Alhaszonbérlet Az alhaszonbérlet jogcímén alapuló földhasználat megszűnése esetén az alhaszonbérlet jogcímén alapuló földhasználat törlésével egyidejűleg a földterület használatát a haszonbérlő földhasználati lapjára hivatalból jegyzi vissza a járási hivatal, ha a megszűnés időpontjában a haszonbérleti jogviszony még fennáll.

Adatváltozás bejelentésre Bejelentési kötelezettség a földhasználó adataiban, valamint a használatban bekövetkezett változás esetén A földhasználó a földhasználati nyilvántartásban nyilvántartott és fentebb felsorolt közös kezelési rendszer, illetve a földhasználatban bekövetkezett változásokat ide értve a földhasználat megszűnését is 30 napon belül köteles a földhivatalnak bejelenteni. A bejelentési kötelezettség kiterjed a cég végelszámolása, csődeljárása, felszámolása és kényszertörlése esetén a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerint a cég nevében kötelezően használandó toldat miatt a cég megnevezésében bekövetkezett változás bejelentésére is.

Az adatokban bekövetkezett változások bejelentésére vonatkozó kötelezettség a földhasználati változás-bejelentési adatlap benyújtásával teljesíthető. Az adatlap adattartalmát a Fönyr. Ha az adatváltozás több földrészletet érint, úgy a bejelentéshez az 1v. Ezen pótlap a változás-bejelentési adatlapon fel nem tüntethető földrészletek adataiban bekövetkezett változásnak a bejelentésére szolgál.

Ha az adatváltozás több használatba adót érint, úgy a bejelentéshez a 2. Mindkét pótlap a változás-bejelentési adatlap elválaszthatatlan részét képezi. A változás-bejelentési adatlap és a hozzá tartozó pótlapok a Nyomtatványok menüpontban megtalálhatóak. A változás-bejelentési adatlap és a pótlapok közös kezelési rendszer Földművelésügyi Minisztérium honlapján is hozzáférhetőek.

Kiemelt ügyféltámogatás

Adatváltozás átvezetése hivatalból A járási hivatal bejelentés hiányában a földhasználati nyilvántartásban hivatalból átvezeti a földrészlet adataiban földrészlet helyrajzi száma, használt terület alrészlet minőségi osztálya és Ak értéke, a használt terület alrészlet művelési ága bekövetkezett adatváltozást, ha a földrészletnek az adatváltozást megelőzően bejegyzett földhasználója és az általa használt terület mértéke az adatváltozást követően nem változik, és ha a változás az ingatlan-nyilvántartásban már átvezetésre került.

Egyéb esetekben az adatváltozások átvezetésére csak bejelentésre kerülhet sor. Az adatváltozások átvezetéséről a járási hivatal egyszerűsített határozatot hoz a földhasználati lapnak a változással érintett adatokat tartalmazó részleges másolatamelyet a földhasználóval és a használatba adóval kell közölnie.

A földhasználat megszűnése a földhasználat törlése A földhasználat megszűnésének bejelentése a földhasználat törlése bejelentés alapján A föld használatának a földhasználati nyilvántartásból való törlésére elsősorban a földhasználó, illetve a használatba adó részéről a földhasználat megszűnésének bejelentésére szolgáló földhasználati törlés-bejelentési adatlap benyújtásával, vagyis kérelemre kerülhet sor.

közös kezelési rendszer

Ha a használat megszűnése több földrészletet érint, úgy a bejelentéshez az 1. Ezen pótlap a törlés-bejelentési adatlapon fel nem tüntethető földrészletek adatainak a bejelentésére szolgál. A pótlap a törlés-bejelentési adatlap elválaszthatatlan részét képezi. A pótlap 2. A járási hivatal hivatalból kizárólag akkor törölheti a föld használatának nyilvántartását, ha a használat megszűnése kétségtelenül megállapítható, mely esetek felsorolását a Fönyr.

Közös kezelési rendszer - Közös kezelési rendszerek

A törlés-bejelentési adatlap a Nyomtatványok menüpontban megtalálható. A törlés-bejelentési adatlap és a pótlap a Földművelésügyi Minisztérium honlapján is hozzáférhető.

közös kezelési rendszer

A felmondást elfogadó nyilatkozat hiányában a törlés-bejelentési adatlaphoz mellékelni kell azt a jogerős bírói ítéletet, amely bizonyítja, hogy a szerződés jogviszony jogszerűen került felmondásra, illetve a felmondás a közös kezelési rendszer jogviszonyt megszüntette. A földhasználat törlése hivatalból A járási hivatal akkor törölheti hivatalból a föld használatának nyilvántartását, ha a használat megszűnése kétségtelenül megállapítható.

A járási hivatal az alhaszonbérleti szerződés alapján történő földhasználat bejegyzésével egyidejűleg a haszonbérlő földhasználati lapjáról hivatalból törli annak a földterületnek a használatát, amelyre az alhaszonbérleti szerződés alapján más földhasználó alhaszonbérlet jogcímén a földhasználatát bejelentette. A járási hivatal a kényszerhasznosító földhasználatának bejegyzésével egyidejűleg a földhasználó földhasználati lapjáról hivatalból törli az érintett földterület használatát.

A járási hivatal a törlés átvezetéséről szóló döntését a földhasználati lapnak a változással érintett adatokat tartalmazó részleges másolata megküldésével közli a nyilvántartásból törölt földhasználóval, illetve a használatba adóval, valamint érintettsége esetén az alhaszonbérlővel, illetve közös kezelési rendszer kényszerhasznosítóval.

Vissza A földhasználat bejelentésére vonatkozó felszólítás A bejelentést elmulasztó földhasználót a járási hivatal legfeljebb 30 napos határidő megállapításával írásban felszólítja a bejelentési kötelezettsége teljesítésére. Bejelentést elmulasztó földhasználónak haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvezőt, ennek hiányában a tulajdonost, állami tulajdonban álló föld esetében az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőt, vagyonkezelői jog fennállása hiányában a tulajdonosi joggyakorló szervezetet kell tekinteni.

Közös tulajdonban álló föld esetében a föld egy közös kezelési rendszer részére a használati megosztásról szóló megállapodás szerint a tulajdonostárs vagy több tulajdonostárs ide értve a haszonélvezőt isilletve a földhasználati szerződés alapján harmadik személy bejelentette a földhasználatát, a földnek a bejelentéssel nem érintett területe tekintetében a használati megosztásról szóló megállapodás szerint kijelölt, de a bejelentést elmulasztó tulajdonostársat vagy tulajdonostársakat — ideértve a haszonélvezőt is — kell földhasználónak tekinteni.

Vissza A földhasználati bírság Ha a földhasználó határidőben nem tesz eleget a közös kezelési rendszer, a járási hivatal földhasználati bírsággal sújtja, melynek mértéke a föld ingatlan-nyilvántartás szerinti Ak értékének ezerszerese, azzal, hogy az nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás legkisebb összegénél.

  • Közös kezelési rendszer, Gyógyszerek a láb ízületeinek gyulladására
  • Ízületek polyarthritis mint kezelésére
  • Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
  • Társasház kezelés | BrainHáz Kft.
  • Központi szellőzés többlakásos- és középületbe | Aereco

A föld elkülönített közös használata esetén, illetve közös tulajdonban álló föld esetében a bírság megfizetésére a mulasztó földhasználók, illetőleg a tulajdonostársak egyetemlegesen kötelezhetők. A bírság kiszabásával egyidejűleg a járási hivatal — határidő megjelölésével — a bejelentés pótlására szólítja fel a mulasztó földhasználót.

közös kezelési rendszer

A határozatban előírt határidő elmulasztása esetén — újabb határidő megjelölésével — a bírság ismételten kiszabható. A földhasználati nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás A földhasználati nyilvántartásból földhasználati lap másolat, illetve földhasználati összesítő szolgáltatható. Adatszolgáltatás teljesíthető a földhasználati nyilvántartás okirattárába való betekintés útján is. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a földhasználati nyilvántartás adatbázisából — a földügyért felelős miniszter által jóváhagyott egyedi megállapodás alapján — adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben elektronikus dokumentumként elektronikusan feldolgozható formában adatot szolgáltathat a jogszabályban meghatározott esetekben.

Az ALM főbb területei

Földhasználati lap A földhasználati lap másolat szolgáltatását bárki igényelheti. A földhasználati lap papír alapú másolatként és elektronikus másolatként is szolgáltatható. Papír alapú földhasználati lap másolat a földhasználati nyilvántartásba az érintett földrészlet használatára vonatkozóan bejegyzett adatokat hitelesen tanúsítja. Papír alapú földhasználati lap másolatot a járási hivatal kérelemre, illetve a Fönyr. A földhasználati lap kiadása iránti kérelem adattartalmát a Fönyr.

A kérelem a Nyomtatványok menüpontban megtalálható, illetve a Földművelésügyi Minisztérium honlapján is hozzáférhető.